Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

O Projekcie

Od marca 2103 r. trwa realizacja projektu edukacyjnego „Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania” realizowanego przez Warszawska Wyższą Szkołę Informatyki przy współpracy nauczycieli i doradców metodycznych przedmiotów: fizyka i informatyka jak również środowiska akademickiego wykładowców z WWSI, PW, UW oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

Cel projektu
W projekcie założono opracowanie modelowego programu nauczania przedmiotu FIZYKA dla liceum ogólnokształcącego (IV etap edukacyjny, poziom podstawowy i rozszerzony). Treści programowe będą realizowane w ujęciu interdyscyplinarnym w powiązaniu z przedmiotem informatyki, co stanowi o innowacyjnym charakterze tego programu. Rezultatem projektu ma być zwiększenie atrakcyjności metod nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych i umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce w odniesieniu do fizyki, podniesienie motywacji uczniów do nauki co w rezultacie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności placówek szkolnych objętych projektem.

Interdyscyplinarność
W ramach projektu powstanie program nauczania do przedmiotu fizyka z elementami technologii informatycznych. W celu podkreślenia interdyscyplinarnego charakteru programu nauczania zostanie opracowany aneks do programu fizyki zawierający gotowe scenariusze lekcji do przedmiotu informatyka (w oparciu o zagadnienia realizowane na fizyce). Zatem obok programu fizyki, który będzie podstawą pracy nauczyciela fizyki powstaną dokumenty (oraz komplety materiałów dydaktycznych) dedykowane nauczycielowi przedmiotu informatyki. Program w zakresie fizyki będzie programem obowiązkowym do zrealizowania w ramach projektu w pełnym zakresie godzin, natomiast zasoby do informatyki to materiał fakultatywny i uzupełniający w stosunku do regularnego programu nauczania tego przedmiotu w danej placówce. Materiały udostępnione w ramach projektu zakładają współpracę nauczyciela fizyki z nauczycielem informatyki w taki sposób aby:
- po pierwsze wspierać interdyscyplinarne postrzeganie dziedzin przez uczniów wskazując powiązania i przenikanie się treści przedmiotowych w taki sposób aby uczniowie uczyli się wykorzystywać wiedzę nabytą w ramach jednego przedmiotu w trakcie nauki innego,
- po drugie włączyć w jak największym zakresie technologie informatyczne w nauczanie przedmiotu fizyka
.
W ramach projektu zrodził się pomysł realizacji kształcenia w ujęciu interdyscyplinarnym z uwzględnieniem tzw. lekcji „równoległych”. Byłaby to sytuacja idealna z punktu widzenia realizacji tego typu programu, kiedy to uczniowie realizują wybrany temat z zakresu fizyki a następnie temat ten jest wykorzystywany jako ilustracja lub przykład na lekcjach przedmiotu informatyki (np. powiązanie optyki (światła) z elementami grafiki). Scenariusz takich „równoległych” lekcji zakładałby utrwalenie nabytej wiedzy z jednego przedmiotu podczas poznawania nowych zagadnień z drugiego przedmiotu. Dodatkowo uczniowie mogliby w praktyce zweryfikować stopień zrozumienia zagadnień oraz zapoznać się z praktycznymi zastosowaniami wiedzy.
Wartością dodaną będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami przedmiotów co pozytywnie wpłynie na całokształt wiedzy wyniesionej przez uczniów ze szkoły (treści dydaktyczne będą utrwalane poprzez ukazywanie ich w różnych kontekstach).

Grupa docelowa
Projekt będzie realizowany w dwudziestu liceach ogólnokształcących w województwach:
- mazowieckie
- podlaskie
- lubelskie
- łódzkie
- warmińsko-mazurskie
Projekt zakłada zrekrutowanie 800 uczniów i 40 nauczycieli. W każdej szkole zaprosimy do współpracy dwóch nauczycieli: fizyka oraz informatyka.
Wsparciem zostaną objęte dwie wskazane przez szkołę klasy, które pod opieką dwóch nauczycieli będą korzystać w trakcie nauki z  materiałów udostępnionych w ramach projektu podczas regularnych lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych oraz w ramach samodzielnej nauki.
UWAGA: Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia szkoły do projektu oraz jego realizacji zostaną podane do wiadomości podczas konferencji inaugurującej projekt (10.10.2013) oraz będą dostępne na stronie projektu w zakładce Rejestracja po tym terminie.

Etapy i terminy projektu
W projekcie przewidziano następujące etapy realizacji:

 1. Opracowanie programu nauczania informatyki (wraz z materiałami dydaktycznymi stanowiącymi jego obudowę)
  1 marca 2013 – 31 grudnia 2013.
 2. Rekrutacja szkół do projektu – październik – listopad 2013.
 3. Szkolenie instruktażowe dla nauczycieli fizyki oraz informatyki– grudzień 2013.
 4. Pilotażowe wdrożenie programu i materiałów w szkołach – styczeń – czerwiec 2013.
  Ten etap przewiduje:
  • włączenie elementów programu nauczania oraz udostępnionych materiałów dydaktycznych w proces nauczania w szkole oraz realizacja sprawozdań z wykorzystania materiałów przez uczniów,
  • tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym przez duet nauczycieli,
  • realizacja zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów uzdolnionych w formie spotkań interdyscyplinarnego koła zainteresowań (zajęcia realizowane w formule projektów grupowych pod opieką dwóch nauczycieli: Fizyka oraz Informatyka.
 5. Okres ewaluacji i korekt programu i materiałów zgodnie z uwagami nauczycieli biorących udział w pilotażu – lipiec – sierpień 2014.
 6. Włączenie uzgodnionej wersji programu nauczania do zestawu programów nauczania obowiązujących w placówce.

(Na tym etapie realizacja programu będzie monitorowana w ramach projektu przez jeden semestr tj. od września 2014 do stycznia 2015. Po upływie tego okresu zostanie dokonane podsumowanie założeń projektowych i zamknięcie projektu – natomiast program będzie realizowany przez placówkę samodzielnie zgodnie z tokiem kształcenia na IV etapie edukacyjnym.)

Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
www.efs.gov.pl    www.men.gov.pl    www.ore.edu.pl   
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills